Naše cíle a poslání

Naším hlavním cílem je vytvářet informační zázemí pro rodiče neslyšících a nedoslýchavých dětí.

Hájíme zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Pomáháme rodinám při překonávání následků sluchového postižení a usilujeme o naplnění podmínek a vytváření předpokladů pro co nejlepší uplatnění dětí se sluchovým postižením ve společnosti. Napomáháme spolupráci mezi rodiči a profesionály, kteří s dětmi se sluchovým postižením pracují. Spolek je fórem pro výměnu názorů mezi rodiči a přáteli osob se sluchovým postižením a odborníky, pro zjišťování jejich potřeb a formulaci společných stanovisek.

Kompletní stanovy jsou k nahlédnutí zde.

Usilujeme především o:

  • rozšíření a zkvalitnění informačního servisu pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodiny,
  • větší informovanost a vzdělávání široké a odborné veřejnosti o problémech osob se sluchovým postižením, zvláště pak sluchově postižených dětí a jejich rodičů, uplatňování poznatků z jiných zemí v péči o osoby se sluchovým postižením,
  • spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi (FEPEDA - Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením) a institucemi pečujícími o osoby se sluchovým postižením,
  • setkávání a sdílení zkušeností rodičů s dětmi se sluchovým postižením, a to i na mezinárodní úrovni.

Pro naplnění svých cílů spolupracujeme úzce s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., jeho činnost doplňujeme a navazujeme na ni. Dále, pro budování informační základny a naplňování našich cílů, spolupracujeme s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s pražskými divadly, muzei aj.

Novinky v knihovně

sebeucta-u-deti-jak-ji-pestovat-a-chranit

Známý německý psychoterapeut se specializací na terapii závislostí Heinz-Peter Röhr ve své publikaci Sebeúcta u dětí; Jak ji pěstovat a chránit čtenářům přibližuje to, jakým způsobem mohou poruchy vývoje sebevědomí u dětí vyústit v problémy i v dospělosti a jak je možné u dětí zdravé sebevědomí pěstovat a rozvíjet. Kniha je zaměřena i na rodiče samotné a vysvětluje, jak může jejich nedostatečný pocit vlastní hodnoty negativně ovlivnit formování sebevědomí u jejich dětí. Sami rodiče se zdravým sebevědomím totiž mohou být svým dětem příkladem k formování zdravých návyků. Heinz-Peter Röhr je autorem mnoha úspěšných knih, mezi které patří například: Hysterie - strach z odmítnutí, Závislé vztahy aj.