Naše cíle a poslání

Naším hlavním cílem je vytvářet informační zázemí pro rodiče neslyšících a nedoslýchavých dětí.

Hájíme zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Pomáháme rodinám při překonávání následků sluchového postižení a usilujeme o naplnění podmínek a vytváření předpokladů pro co nejlepší uplatnění dětí se sluchovým postižením ve společnosti. Napomáháme spolupráci mezi rodiči a profesionály, kteří s dětmi se sluchovým postižením pracují. Spolek je fórem pro výměnu názorů mezi rodiči a přáteli osob se sluchovým postižením a odborníky, pro zjišťování jejich potřeb a formulaci společných stanovisek.

Kompletní stanovy jsou k nahlédnutí zde.

Usilujeme především o:

  • rozšíření a zkvalitnění informačního servisu pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodiny,
  • větší informovanost a vzdělávání široké a odborné veřejnosti o problémech osob se sluchovým postižením, zvláště pak sluchově postižených dětí a jejich rodičů, uplatňování poznatků z jiných zemí v péči o osoby se sluchovým postižením,
  • spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi (FEPEDA - Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením) a institucemi pečujícími o osoby se sluchovým postižením,
  • setkávání a sdílení zkušeností rodičů s dětmi se sluchovým postižením, a to i na mezinárodní úrovni.

Pro naplnění svých cílů spolupracujeme úzce s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., jeho činnost doplňujeme a navazujeme na ni. Dále, pro budování informační základny a naplňování našich cílů, spolupracujeme s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s pražskými divadly, muzei aj.

Novinky v knihovně

Dítě, které žilo ve zdi
Příběh o chlapci, který se před světem ukryje do zdi. Tam nachází klid a útočiště. Zdá se, že tam má vše, co potřebuje k životu. Rodiče se snaží mnoha způsoby ke svému synovi přiblížit. Citlivý pohled do světa dítěte s autismem a jeho rodiny. Kniha je vhodná pro práci s dětmi s diagnózou poruchy autistického spektra, nebo pro vysvětlení odlišnosti těchto dětí jejich okolí. 

Odjinud

Více článků