Naše cíle a poslání

Naším hlavním cílem je vytvářet informační zázemí pro rodiče neslyšících a nedoslýchavých dětí.

Hájíme zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů. Pomáháme rodinám při překonávání následků sluchového postižení a usilujeme o naplnění podmínek a vytváření předpokladů pro co nejlepší uplatnění dětí se sluchovým postižením ve společnosti. Napomáháme spolupráci mezi rodiči a profesionály, kteří s dětmi se sluchovým postižením pracují. Spolek je fórem pro výměnu názorů mezi rodiči a přáteli osob se sluchovým postižením a odborníky, pro zjišťování jejich potřeb a formulaci společných stanovisek.

Kompletní stanovy jsou k nahlédnutí zde.

Usilujeme především o:

  • rozšíření a zkvalitnění informačního servisu pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodiny,
  • větší informovanost a vzdělávání široké a odborné veřejnosti o problémech osob se sluchovým postižením, zvláště pak sluchově postižených dětí a jejich rodičů, uplatňování poznatků z jiných zemí v péči o osoby se sluchovým postižením,
  • spolupráci s domácími a zahraničními organizacemi (FEPEDA - Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením) a institucemi pečujícími o osoby se sluchovým postižením,
  • setkávání a sdílení zkušeností rodičů s dětmi se sluchovým postižením, a to i na mezinárodní úrovni.

Pro naplnění svých cílů spolupracujeme úzce s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., jeho činnost doplňujeme a navazujeme na ni. Dále, pro budování informační základny a naplňování našich cílů, spolupracujeme s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s pražskými divadly, muzei aj.

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků