Studentské práce

     

Součástí knihovního fondu jsou také seminární, bakalářské, diplomové i několik prací disertačních, které se z nějakého úhlu zaměřují na sluchové postižení. 

Všechny jsou určené k prezenčnímu studiu

Práce se věnují: 

  • životu neslyšících dětí v (ne)slyšící rodině,
  • jejich výchově a vzdělávání,
  • komunikaci,
  • problematice kochleárních implantací,
  • výzkumu znakového jazyka,
  • tlumočení z a do českého znakového jazyka,
  • zaměstnávání lidí se sluchovým postižením a jejich uplatnění na trhu práce,
  • hře a trávení volného času,
  • dějinám sportu,
  • problematice dětských domovů pro děti se sluchovým postižením
  • a dalším oblastem života lidí neslyšících a nedoslýchavých.