Knihovní řád

Celé znění knihovního řádu najdete zde: Knihovní řád vč. ceníku služeb.

Výtah z Knihovního řádu

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá dospělá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu.
 2. Čtenář si může vypůjčit najednou maximálně 10 knihovních jednotek – z toho pouze 2 cizojazyčné publikace typu A, 2 CD nebo DVD, a to pouze za předpokladu, že vůči němu knihovna nemá žádné finanční pohledávky.
 3. Výpůjční lhůta je 30 dní, s výjimkou cizojazyčných publikací typu A, videokazet a DVD a CD ROMů, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena maximálně 2x, u cizojazyčných publikací typu A, DVD a CD ROMů maximálně 3x.
 4. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele elektronicky o možnosti vyzvednutí publikace.
 5. Výpůjčku lze realizovat i poštou při dodržení dohodnutých postupů a zaplacení registračního, poštovního
  a manipulačního poplatku. Stejnou cestou lze knihovní jednotky též vracet.
 6. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
 7. Nevrátí-li čtenář publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, který se účtuje podle počtu vypůjčených publikací a podle doby překročení řádné výpůjční doby.
 8. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou. Čtenář je povinen knihovně uhradit poplatky spojené s písemným upomínáním, eventuelně náklady spojené s vymáháním právní cestou.
 9. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. Škodu lze nahradit nepoškozeným exemplářem téhož titulu, jiným titulem srovnatelné hodnoty či finanční náhradou vycházející z ceny titulu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 10. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje poplatek.
 11. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Novinky v knihovně

Keller

Helen Keller byla americká spisovatelka, lektorka a aktivistka bojující za lidská práva osob s postižením, žen, Afroameričanů či sociálně znevýhodněných. V necelých dvou letech ztratila následkem nemoci sluch a zrak. Zapsala se do historie jako první hluchoslepý člověk na světě, který dokončil vysokoškolská studia. K tomu došlo v roce 1904. Rok předtím vydala autobiografii Příběh mého života, jejíž nové vydání z minulého roku si můžete zapůjčit v naší knihovně. Svým obrovským úsilím věnovaným práci na sobě a pomoci druhým fascinovala H. Keller už ve své době a nepřestává dodnes. Bližší informace o knize i její autorce najdete v článku na Idetskysluch.cz.