Knihovní řád

Celé znění knihovního řádu najdete zde: Knihovní řád vč. ceníku služeb.

Výtah z Knihovního řádu

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá dospělá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu.
 2. Čtenář si může vypůjčit najednou maximálně 10 knihovních jednotek – z toho pouze 2 cizojazyčné publikace typu A, 2 CD nebo DVD, a to pouze za předpokladu, že vůči němu knihovna nemá žádné finanční pohledávky.
 3. Výpůjční lhůta je 30 dní, s výjimkou cizojazyčných publikací typu A, videokazet a DVD a CD ROMů, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena maximálně 2x, u cizojazyčných publikací typu A, DVD a CD ROMů maximálně 3x.
 4. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele elektronicky o možnosti vyzvednutí publikace.
 5. Výpůjčku lze realizovat i poštou při dodržení dohodnutých postupů a zaplacení registračního, poštovního
  a manipulačního poplatku. Stejnou cestou lze knihovní jednotky též vracet.
 6. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
 7. Nevrátí-li čtenář publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, který se účtuje podle počtu vypůjčených publikací a podle doby překročení řádné výpůjční doby.
 8. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou. Čtenář je povinen knihovně uhradit poplatky spojené s písemným upomínáním, eventuelně náklady spojené s vymáháním právní cestou.
 9. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. Škodu lze nahradit nepoškozeným exemplářem téhož titulu, jiným titulem srovnatelné hodnoty či finanční náhradou vycházející z ceny titulu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 10. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje poplatek.
 11. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Novinky v knihovně

sebeucta-u-deti-jak-ji-pestovat-a-chranit

Známý německý psychoterapeut se specializací na terapii závislostí Heinz-Peter Röhr ve své publikaci Sebeúcta u dětí; Jak ji pěstovat a chránit čtenářům přibližuje to, jakým způsobem mohou poruchy vývoje sebevědomí u dětí vyústit v problémy i v dospělosti a jak je možné u dětí zdravé sebevědomí pěstovat a rozvíjet. Kniha je zaměřena i na rodiče samotné a vysvětluje, jak může jejich nedostatečný pocit vlastní hodnoty negativně ovlivnit formování sebevědomí u jejich dětí. Sami rodiče se zdravým sebevědomím totiž mohou být svým dětem příkladem k formování zdravých návyků. Heinz-Peter Röhr je autorem mnoha úspěšných knih, mezi které patří například: Hysterie - strach z odmítnutí, Závislé vztahy aj.