Knihovní řád

Celé znění knihovního řádu najdete zde: Knihovní řád vč. ceníku služeb.

Výtah z Knihovního řádu

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá dospělá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu.
 2. Čtenář si může vypůjčit najednou maximálně 10 knihovních jednotek – z toho pouze 2 cizojazyčné publikace typu A, 2 CD nebo DVD, a to pouze za předpokladu, že vůči němu knihovna nemá žádné finanční pohledávky.
 3. Výpůjční lhůta je 30 dní, s výjimkou cizojazyčných publikací typu A, videokazet a DVD a CD ROMů, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena maximálně 2x, u cizojazyčných publikací typu A, DVD a CD ROMů maximálně 3x.
 4. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele elektronicky o možnosti vyzvednutí publikace.
 5. Výpůjčku lze realizovat i poštou při dodržení dohodnutých postupů a zaplacení registračního, poštovního
  a manipulačního poplatku. Stejnou cestou lze knihovní jednotky též vracet.
 6. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
 7. Nevrátí-li čtenář publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, který se účtuje podle počtu vypůjčených publikací a podle doby překročení řádné výpůjční doby.
 8. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou. Čtenář je povinen knihovně uhradit poplatky spojené s písemným upomínáním, eventuelně náklady spojené s vymáháním právní cestou.
 9. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. Škodu lze nahradit nepoškozeným exemplářem téhož titulu, jiným titulem srovnatelné hodnoty či finanční náhradou vycházející z ceny titulu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 10. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje poplatek.
 11. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Novinky v knihovně

Ukrytý poklad

Ukrytý poklad
Po knize Třinácté komnaty dětské duše, která je považována za základní knihu o terapii hrou, přichází autorka s novou publikací. I ta se zaměřuje na vztah mezi terapeutem a dítětem či dospívajícím a přináší řaduu tvořivých, expresivních a projektivních technik pro odhalení klientova vnitřního já. Stává se tak mapou ke skrytému pokladu, který ale nikdy nelze úplně odhalit, protože dítě se stále rozvíjí a mění a jeho hloubka je nezměrná. 

Odjinud

Více článků