FRPSP > Prodej knih

Prodej knihPRODEJ KNIH

Tiché rozhovory II. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

kol. autorů – 1. vyd. - Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2015. - 143 s. Tiché rozhovory II. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

NOVINKA

Cena: 180,- Kč

Také druhý díl knihy přináší rozhovory s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící,  sport, lektorství, překladatelství a tlumočení, fotografování,  pantomima, vědecká práce, řezbářství, ilustrátorství, grafický design či práce psychologa a mnohé další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, s jakými potížemi se v životě setkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.

Pro členy spolku ICRPSP cena 150 Kč.

Objednávám Ks


Díte se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

I. Jungwirthová. - 1. vyd. Praha : Portál, 1915. - 191 s.

Díte se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

NOVINKA

Cena: 265,- Kč

Neslyšící dítě v mé třídě? Vždy´to neumím, nemám s tímto postižením žádnou zkušenost. K čemu je integrace dobrá a pro koho je vhodná? Srozumitelně a čtivě napsaná kniha, s četnými zkušenostmi a návody z praxe se snaží na tyto a mnohé další otázky odpovědět. K uvedení do problematiky sluchového postižení v úvodu seznamuje mj. s různými typy a příčinami vad sluchu, používanými kompenzačními pomůckami, věnuje se vývoji sluchu a řeči dítěte po přidělení funkční kompenzační pomůcky, probírá otázku, zda, kdy a proč je důležité používat prvky znakového jazyka, uvádí faktory, které vývoj řeči ovlivňují. Větší část knihy je věnována současným možnostem vzdělávání sluchově postižených dětí. Nejprve se autorka zaměřuje na speciální školy, uvádí důvody, proč rodiče tento typ školy volí. Dále nabízí argumenty, které vyvracejí nejčastější důvody učitelů proti integraci, ukazuje, jak může integrace na základě legislativy probíhat. Samostatné kapitoly jsou věnovány integraci do mateřské a základní školy - na co se zaměřit před nástupem do školy,  uvedena jsou obecná doporučení pro integraci dítěte, popsán je obvyklý režim v MŠ s přihlédnutím k potřebám dítěte se sluchovým postižením, včetně doporučení, jak řešit problémové situace, či na co se zaměřit při výuce v jednotlivých předmětech. Podle autorky stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy téměř u všech dětí, které špatně slyší.

Objednávám Ks


Jonathan Livingstone Racek

Bach, Richard. – Liberec : ANAON, 2015.Jonathan Livingstone Racek

NOVINKA

Cena: 80,- Kč

Kniha je fotografickým záznamem představení na motivy povídky Richarda Bacha, v němž tři tlumočnice převádí mluvené slovo herce Jaroslava Duška do znakového jazyka. Český text je uveden pod fotografiemi.

Z úvodního slova J. Duška: "Uviděl jsem před vnitřním zrakem text Racka převedený do znakového jazyka. Viděl jsem, že znakový jazyk bude oním ideálním jevištním médiem...Jonathanovo nalézání vnitřního nekonečného prostoru svobody a lásky souznělo s obdobnou odvěkou touhou neslyšících..."  V příběhu jsou hlavními tématy svoboda, touha po poznávání, nespokojenost s průměrností a poučení o tom, že když chcete, můžete dokázat i nemožné věci.

 

Pro členy spolku ICRPSP cena 50 Kč.

Objednávám Ks


Adresář služeb nejen pro neslyšící

A. Dědečková - 12. aktualizované vyd. - Praha : FRPSP, 2013. - 133 s.Adresář služeb nejen pro neslyšící

Cena: 180,- Kč

Dvanácté aktualizované vydání adresáře služeb, který přináší aktuální informace o všech školách pro sluchově postižené v celé České republice, o organizacích neslyšících a pro neslyšící a další lidi se sluchovým postižením, specializovaných časopisech a internetových službách pro sluchově postižené a o firmách s technickými a kompenzačními pomůckami. Nechybí ani seznam foniatrů a klinických logopedů a důležitých telefonních čísel.

Objednávám Ks


Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky

Dubová, Z. – Brno . Labyrint, 2015, 190 min.Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky

Cena: Zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!! (školy pro sluchově postižené max. 5 ks).

Za zaslání 1 DVD je účtována cena zahrnující manipulační poplatek a poštovné ve výši 120 Kč v případě dobírky, 85 Kč při platbě převodem (osobní odběr 20 Kč).

DVD obsahuje dvanáct krátkých hraných filmů, které formou humorných, dobrodružných i poetických příběhů zpracovávají témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů a podpory pozitivních způsobů chování (péče o zdraví, prevence šikany, drogové závislosti, kriminality a rasismu, svět neslyšících, smysluplné využívání volného času, důležitost rodiny, význam vzdělání...).
Každý film je zdrojem pobavení i poučení, východiskem k řadě otázek a témat k hovoru, zdrojem kladných i záporných příkladů.
Videa jsou ve znakovém jazyce, zvuk v češtině, titulky české či anglické.
Projekt realizovalo sdružení Labyrint Brno, o.s. ve spolupráci se školami pro sluchově postižené

Objednávám Ks


Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny

V. Doušová, K. Kratochvílová, J. Motejzíková - Praha : CDS, 2014. - 97 s.Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny

Cena: 160,- Kč

Publikace vychází z praxe Speciální psychologické poradny pro sluchově postižené a jejich blízké při Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Populární formou zpracovává, v jakých oblastech mají mladí lidé či dospělí lidé se sluchovým postižením často problémy, které vyžadují psychologickou intervenci.
Skládá se ze dvou částí. V první části lze najít 10 kazuistik vybraných neslyšících a nedoslýchavých klientů. Každá kazuistika obsahuje popis výchozí situace klienta, jeho příběh, postup intervence v Poradně, shrnutí hlavních bodů kazuistiky a rady a doporučení, vztahující se k dané kazuistice.
Ve druhé části jsou zpracovaná jednotlivá důležitá témata, vážící se ke kazuistikám: bezpodmínečné přijetí dětí, komunikace, reakce dětí na dlouhodobou frustraci, nedostatek informací, samostatnost a zdravé sebevědomí, sexuální výchova u dětí se sluchovým postižením, kontakt s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kontakt se slyšícími vrstevníky v integraci, šikana ve škole).
Cílem knihy je podpořit rodiče v jejich roli láskyplných průvodců svých sluchově postižených děti, aby výsledkem tohoto doprovázení bylo šťastné, sebevědomé a spokojené dítě, které se umí orientovat v okolním světě i samo v sobě. Kniha je určena také pro odborníky, kteří s klienty se sluchovým postižením pracují (psychology, speciální pedagogy, učitele atd.) a další zájemce o svět neslyšících

Objednávám Ks


Nebojte se integrace, připravte se včas. Informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením

Kolektiv autorů

NOVINKA

Cena: Zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

1. vyd. - Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2016. - 44 s.
Brožura přináší několik rozhovorů na téma integrace - "Rodiče jsou klíčem k integraci" (PhDr. Václav Mertin),  "Obavám rozumím" (docent Jan Michalík),  "Nechte své děti být samy sebou!" - rozhovor s neslyšícími sestrami Pangrácovými.  O své zkušenosti se dělí i vedoucí speciálně-pedagogického centra v Ostravě Mgr. Jana Barvínková, ředitelka MŠ Mgr. Renáta Klíčová, neslyšící student Šimon Skopový a další. Plánovaným změnám v legislativě se věnuje článek "Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016". V závěru je také uvedena nabídka poradenských služeb CDS Tamtam v oblasti vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Objednávám Ks


Cena: Zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

1. vyd. - Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2016. - 44 s.
Brožura přináší několik rozhovorů na téma integrace - "Rodiče jsou klíčem k integraci" (PhDr. Václav Mertin),  "Obavám rozumím" (docent Jan Michalík),  "Nechte své děti být samy sebou!" - rozhovor s neslyšícími sestrami Pangrácovými.  O své zkušenosti se dělí i vedoucí speciálně-pedagogického centra v Ostravě Mgr. Jana Barvínková, ředitelka MŠ Mgr. Renáta Klíčová, neslyšící student Šimon Skopový a další. Plánovaným změnám v legislativě se věnuje článek "Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016". V závěru je také uvedena nabídka poradenských služeb CDS Tamtam v oblasti vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Objednávám Ks


Obrázkové kartičky se znaky z Českého znakového jazyka

NOVINKA

Cena: 170,- Kč

3. upravené vyd. - Praha : ČUN, 2014.

Sada obsahuje 240 černobíle provedených kartiček s obrázky  ze 14 tematických okruhů (lidé, zvířata, oblečení, činnosti,  dopravní prostředky, vlastnosti...). Na  jedné straně kartičky je obrázek (např. pes), na druhé je zakresleno jeho provedení ve znakovém jazyce. Jde o pomůcku určenou hlavně pro malé neslyšící děti a jejich rodiče.

Objednávám Ks


Mluvící uši

Dubová, Z.

NOVINKA

Cena: Zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!! (školy pro sluchově postižené max. 5 ks).

Za zaslání 1 DVD je účtována cena zahrnující manipulační poplatek a poštovné ve výši 120 Kč v případě dobírky, 85 Kč při platbě převodem (osobní odběr 20 Kč).

Ve filmu se prolínají skutečné příběhy tří sluchově postižených teenagerů Zbyňka a Jakuba (nedoslýchavých) a Lenky (neslyšící). Otevírá se nám intimní svět mladých lidí, jejich životů a vnímání světa. Nemají to lehké - potýkají se s rozchody rodičů, domácím násilím nebo přiznáním své sexuální orientace. Zbyněk odmala vyrůstá s Trecher-Colinsův syndromem, který mu způsobil vadu sluchu, navzdory rozpadu rodiny si doslova vytancovává štěstí. Jakub zažil v rodině domácí násilí a otevřeně o něm vypráví. Chodí s klukem na vozíčku a přiznává, že je gay. Lenka žije na internátě, její matka také zažila domácí násilí, se svým otcem se Lenka viděla poprvé v životě. Film byl vytvořen ve spolupráci se středními školami pro sluchově postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí. K DVD je přiložena brožurka Domácí násilí, příručka pro sluchově postižené teenagery ke čtení nebo převyprávění v ČZJ.

Objednávám Ks


Sluchové postižení: úvod do surdopedie

R.Horáková

NOVINKA

Cena: Zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

R. Horáková. 1. vyd. - Praha : Portál, 2012. - 159 s.

Publikace v úvodu vymezuje základní pojmy z oblasti sluchového postižení, všímá si problematiky včasné diagnostiky a intervence u dětí se sluchovým postižením, dále se zaměřuje na otázky komunikace a vzdělávání, možnosti korekce sluchových vad, seznamuje s kulturou Neslyšících, tlumočnickými službami a také s  problematikou slyšících dětí neslyšících rodičů (CODA děti).  Závěr knihy se věnuje problematice hluchoslepoty (klasifikace a etiologie, komunikační formy, možnosti péče o hluchoslepé osoby). V přílohách je uveden seznam škol pro sluchově postižené, při kterých fungují speciálně pedagogická centra, maximální výše příspěvků sociálního odboru dle příl. 4 vyhl. č. 182/1991 Sb. a též  etický kodex tlumočníka znakového jazyka.

Objednávám Ks


DVD Chci se s tebou domluvit.
Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky

kol. autorů - Praha : FRPSP, 2013. DVD-Chci.se.s.tebou.domluvit

NOVINKA

Náklady na výrobu DVD byly hrazeny z finančního grantu Nadace Sirius, DVD je k dispozici za náklady spojené s distribucí a administrací projektu: 200,- Kč

DVD je určené především pro slyšící rodiče, kteří mají neslyšící, nedoslýchavé děti či děti s kombinovaným postižením a kteří se chtějí učit komunikovat se svým dítětem prostřednictvím vizuální komunikace ve znacích českého znakového jazyka. DVD je zamýšleno pro zcela počáteční období do cca 3 let věku dítěte.
Obsahuje 3 části: V první části je slovník český jazyk – český znakový jazyk. V této části je přes 1.300 znaků (prezentovaných v čelním a bočním pohledu) rozdělených do 22 tematických částí (rodina, další lidé, zájmena, přídavná jména a příslovce, slovesa, předměty, jídlo, oblečení, zdraví a nemoci, zvířata, venku, dopravní prostředky, hračky a pohádky, počasí, čas, části těla, části bytu a domu, tázací výrazy, barvy, tvary, čísla, ostatní).
Ve druhé části s názvem „Jak skládat znaky do vět?“ je možné najít 170 krátkých vět a situací, které rodičům ukážou, jak používat znaky v kontextu celé věty. Věty jsou rozděleny do 5 tematických oblastí (rodina, péče o dítě, co máme doma, hrajeme si, co vidíme venku) a jsou prezentovány ve dvou variantách: v českém znakovém jazyce a v mluvení doprovázeném znaky.
Ve třetí části je možné najít 8 ukázek komunikace rodičů s dětmi v domácím prostředí.
Součástí DVD je booklet, kde jsou informace o pravidlech komunikace s malými neslyšícími a nedoslýchavými dětmi, základní informace o formě mluvení doprovázené znaky a stručný výklad vybraných jevů gramatiky českého znakového jazyka.
Doporučená konfigurace: Počítač s operačním systémem XP/Vista/Windows 7, 1 GB paměti, DVD mechanika. DVD nelze přehrávat na DVD přehrávači.

Objednávám Ks


DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)

dvd_rana-komunikace 1. vyd. - Praha : FRPSP, 2007.
Cena pro členy Informačního centra rodičů přátel SP: 160,- Kč
Cena pro nečleny: 190,- Kč

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyšící rodiče totiž vědí, jak s dětmi přirozeně postupovat při navazování komunikace – slyšící rodiče se tedy od nich mohou nechat inspirovat. Ukázky se zaměřují na popis strategií, které používají neslyšící maminky pro to, aby upoutaly pozornost svého dítěte a aby ho naučily dělit pozornost mezi maminku a věc, o které si spolu povídají. Ukazují dále, jak maminky přizpůsobují svůj projev dítěti, jak strukturují své výpovědi, a jaké používají další postupy, které dítěti napomohou pochopit úlohu a funkci jazyka. Na DVD lze dále najít užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění slyšících i neslyšících maminek o jejich zkušenostech a další. Průvodcem na DVD je neslyšící maminka, DVD obsahuje mluvený překlad komentářů ve znakovém jazyce a má také české titulky.
Doporučená konfigurace: stolní DVD přehrávač nebo multimediální počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000/XP, 256 MB paměti, Pentium 4 vybavený DVD mechanikou.

Objednávám Ks


DVD Chci se s tebou domluvit a DVD Raná komunikace v neslyšící rodině je možné zakoupit i jako komplet, materiály se obsahově doplňují. Komplet můžete získat za zvýhodněnou cenu:

Cena pro členy Informačního centra rodičů přátel SP: 330,- Kč
Cena pro nečleny: 360,- Kč

Objednávám komplet DVD Ks


Pexeso znaků z českého znakového jazyka

Praha : Česká unie neslyšících, 2013.

NOVINKA

Cena: 30,- Kč

Pexeso obsahuje 23 základních výrazů předvedených v českém znakovém jazyce (např. rozumět, ano, děkovat, kluk, holka, vidět, dobrý den, na shledanou, sednout....). Obrázky k jednotlivým znakům nakreslil neslyšící výtvarník Michael Trousil. Z archu pexesa je možné si vystřihnout, poskládat a pro ukládání pexesa používat praktickou krabičku.

Objednávám KsTiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

kol. autorů - Praha : FRPSP, 2012. - 181 s. tiche-rozhovory

Cena pro členy Informačního centra rodičů přátel SP: 150,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 180,- Kč

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.
Kniha získala v roce 2012 čestné uznání od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení.

Objednávám Ks


Kochleární implantáty: rady a zkušenosti

kol. autorů. Praha : FRPSP, 2009. - 234 s.

Cena pro členy Informačního centra rodičů přátel SP: 220,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 260,- Kč

Kniha je určena především pro rodiče neslyšících dětí a dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří pro své děti uvažují o kochleární implantaci. V knize mohou rodiče najít potřebné informace, které se týkají samotné operace i kochleárních implantátů, výběru komunikačního prostředku pro dítě, rehabilitace dítěte, adaptace vzdělávacího procesu, aj.

Kniha obsahuje 11 článků od odborníků, které se zabývají jednotlivými tématy týkajícími se implantace, a 16 rozhovorů s rodiči dětí, které už implantaci podstoupily, a také se samotnými mladými uživateli kochleárních implantátů. V knize je možné najít informace o organizacích, které mohou rodičům dětí poskytnout účinnou pomoc, seznam užitečné literatury či internetové odkazy, kde je možné hledat další informace.

Objednávám Ks


Tříkrálové setkání - 1. 3. 2011

FRPSP, 2011, 105 min.

Cena: 100,- Kč

Na DVD je zachycen osmý ročník benefičního koncertu, který pořádá Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. společně s Bilingvální mateřskou školou Pipan a který se konal 1. března 2011. Na DVD je zachycen sestřih hlavních událostí večera – najdete zde zejména písně známých interpretů (Bára Basiková, Jan Kříž, skupina Traband) již tradičně umělecky tlumočené do českého znakového jazyka mnoha slyšícími i neslyšícími tlumočníky znakového jazyka.

Objednávám Ks

Obrazy ve T(mě)

Ladra, P. – 2007 – 30 s.

Útlá básnická sbírka, doplněná barevnými fotografiemi, kterou vydal Pavel Ladra, tatínek sluchově postižené dcery. Vydal ji s úmyslem využít finanční prostředky získané jejím prodejem na podporu sluchově postižených dětí a náklad sbírky věnoval naší organizaci. Koupí této sbírky tedy přispějete na projekty naší organizace, Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Cena sbírky není pevně stanovená, můžete si ji určit sami. Výši této částky prosím vepište níže do objednávkového formuláře do kolonky „Poznámky“.

Ukázka ze sbírky: Nejistota Umění / slunce paprsky leptá okenní rám / vůně květin opíjí kraj / uvnitř betonové krychle sedím sám / a za průhlednou stěnou narodil se máj / opilý životem roztáhnu křídla / a spadnu k oblakům / myšlenkou uhodím o vzdušný dům / kde sídlí múza umění a krásy / vznesu se do hlubin lidských těch myslí / do nejistoty / neboť básník aby žil / umírat musí

Objednávám Ks

CD Zvířátka v českém znakovém jazyce

cd-zviratka_v_ceskem_zj L. Slížková, P. Drozd - Praha: FRPSP, 2006 - 1. vyd.
Cena: 120,- Kč

Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a jejich rodiče rychle a snadno osvojit znaky jednotlivých zvířátek, které žijí ve třech různých místech: 1. na vesnici; 2. v zoo; 3. v lese. Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním příjemcům, dětem (starší děti mohou CD samy jednoduše ovládat).

Objednávám KsVe světě sluchového postižení (KNIHA)

ve_svete_sp Praha : Středisko rané péče Tamtam - FRPSP, 2005. - 104 s.
Cena KNIHA: 240,- Kč
Cena KNIHA + CD: 320,- Kč

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologii (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí), o znakovém jazyce a o tom, jak se tento jazyk liší od uměle vytvořeného systému: znakované češtiny. Další články se týkají kultury Neslyšících a otázky vzdělávání a šířeji také tématu komunikace s lidmi se sluchovým postižením (odezírání, komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka, otázka čtení a psaní). Jedna kapitola je také věnována tématu „kochleární implantát“.

Druhá, specializovaná, část knihy se zaměřuje na období těhotenství, porodu a péče o miminko. Seznamuje čtenáře s tím, jak sluchově postižené maminky vnímají toto období a co všechno potřebují k tomu, aby u nich těhotenství a porod proběhly v pohodě a bez problémů jak na jejich straně, tak na straně zdravotníků. Součástí této části jsou příspěvky, v nichž neslyšící maminky a tatínkové popisují své vlastní zkušenosti s těhotenstvím a porodem. Na konkrétních příkladech je tu vidět, jak v reálném životě vypadají specifické potřeby neslyšících a nedoslýchavých lidí.

Kniha je určena především pro zdravotnický personál porodnických zařízení, velmi užitečná je ale i pro všechny, kteří se toho o světě lidí se sluchovým postižením chtějí dozvědět co nejvíce, pedagogy, rodiče, studenty a další.


Spolu s publikací vychází také CD Slovník znakového jazyka - terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence (viz níže).

Objednávám KNIHU Ks
Objednávám KNIHU + CD Ks

Slovník znakového jazyka - terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence

slovnik_znakoveho Praha : Středisko rané péče Tamtam - FRPSP, 2005.
Cena: 120,- Kč

Slovník na CD obsahuje více než 500 termínů, které jsou rozděleny do 8 tematických kategorií: matka, plod, těhotenství, porod, po porodu, novorozenec, lidé a prostředí kolem porodu, nemoci, komplikace a léčba. Pojmy jsou řazeny tematicky, abecedně a navíc je lze vyhledávat také podle zadaných tvarů ruky. Každý termín je nahrán z čelního i bočního pohledu, rychlost projekce je možno zvolit. CD je určeno pro odborný zdravotnický personál, tlumočníky, neslyšící rodiče, pro žáky i učitele ZŠ a SŠ a další zájemce o znakový jazyk.
(Požadován operační systém Windows 98 a vyšší.)

Spolu s CD vychází také publikace Ve světě sluchového postižení, informační a vzdělávací publikace (viz výše).

Objednávám Ks

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem

pruvodce A. Červenková. - Praha : FRPSP, 1999. - 80 s.
Cena: 40,- Kč

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Objednávám Ks

Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér.

ve_svete_sp-zdravotnictvi.jpg FRPSP, 2007.
Cena: 140,- Kč

Komplet obsahuje 2 DVD. První DVD seznamuje s komunikačními obtížemi, s nimiž se setkávají lidé se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení. O své zkušenosti a postřehy se dělí neslyšící maminky, psycholožka a také zdravotnický personál a tlumočnice do znakového jazyka, které si účastnily projektu na zlepšení komunikace a spolupráce s neslyšícími maminkami. Tento projekt byl realizován ve spolupráci Střediska rané péče Tamtam FRPSP a Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Druhé DVD přináší modelovou ukázku přístupu zdravotnického personálu této porodnice k neslyšící mamince za použití vhodných komunikačních přístupů (personál ovládající znakový jazyk, tlumočník do znakového jazyka při porodu). Film zaznamenává situace od příjmu těhotné maminky do nemocnice, přes vyšetření, porod a následnou péči až k propouštění z porodnice.

Objednávám Ks


Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče

nase_dite01 H. Funk, Ch. Tratzki, S. Tratzki. Přel. J. Sinecká. - Praha : FRPSP - Scientia, 2003. - 59 s.

Cena: zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

Kniha seznamuje sluchově postižené rodiče s péčí o miminko od narození do prvního roku života . Jednotlivé kapitoly se týkají kojení, dětských masáží, péče o pokožku, vývoje řeči a sluchu, bezpečnosti, výživy, vývoje dítěte, nemocí a očkování, oblečení, her apod. Kniha je velmi přehledná a plná barevných obrázků.

Objednávám KsUčíme se českou znakovou řeč

M. Růžičková - 3. vyd .- Praha : Septima, 2012, 128 s.

Cena: 510,- Kč

„Učebnice“ znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů řazených podle tematických lekcí (např. rodina, co chceš dělat? dopravní prostředky, co jíme? co pijeme? atd.). Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Praktická cvičení znaků.

Objednávám Ks
Po českých hradech a zámcích. S průvodcem v českém znakovém jazyce.

Kol. studentů FF UK, 2011.

Cena: zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!! (školy pro sluchově postižené max. 5 ks).

CD pochází z dílny studentů Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (obor Čeština v komunikaci neslyšících). Na CD najdeme informace o 40 českých a moravských hradech a zámcích (v každém kraji 4 nebo 2 vybrané hrady a zámky). U každého hradu či zámku najdeme jeho fotky a dozvíme se základní informace o dané památce (stručně o historii, poloha, co je zde k vidění za zajímavost, doprava, odkaz na webové stránky a pověst, která se ke hradu či zámku váže). Všechny informace jsou převedené na videích do českého znakového jazyka (na CD je celkem 11 neslyšících figurantů). CD neobsahuje mluvený překlad (zvuk) – přiložené jsou však psané texty českého jazyka, které jsou doslovným překladem výpovědí ve znakovém jazyce. CD je určené zejména pro starší neslyšící a nedoslýchavé děti a také pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče, popř. pro další zájemce.

Objednávám KsHrnečku, vař! Pohádka pro neslyšící děti

kol. autorů. Brno : Labyrit Brno, 2009.

Cena: 80,- Kč

Známá pohádka je na DVD vyprávěna v českém znakovém jazyce, volitelně je možné nastavit si titulky a dabing v češtině, celý text pohádky v českém jazyce je k DVD přiložen.

Objednávám Ks

Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praktické návody a důležité informace

J. Roučková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2006. - 151 s.
Cena: 197,- Kč

Kniha se v úvodních kapitolách zabývá obecně problematikou sluchového postižení, komunikačními metodami, základními pravidly práce se sluchově postiženým dítětem. Uvedeny jsou nejdůležitější informace o jednotlivých vývojových etapách dítěte a dovednostech, jichž má v daném období dosáhnout. Praktická část nabízí soubor nápadů, her a činností zaměřených na rozvoj potřebných dovedností - hry s hlasem a se slovy, dechové hry a cvičení, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj zrakového vnímání, nácvik počátečního čtení. Závěrečná kapitola přináší odpovědi na otázky kdy a kam nastoupit do mateřské školy, uvádí, jak dítě na MŠ připravovat i jaké dovednosti by dítě již v této době mělo zvládat.

Objednávám Ks


Dívej se, povídám... (Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících)

divej_se_povidam L. Půlpánová, (ed.). - 1. vyd. - Praha : ČUN, 2006. - 88 s.
Cena: 170,- Kč

Kniha je souborem literárních textů, které z větší části vytvořili neslyšící autoři a v nichž také neslyšící, nedoslýchaví či ohluchlí hrdinové vystupují. Publikace obsahuje oddíly: Pohádky, Povídky, Básničky a Věci. Na přiloženém DVD jsou všechny pohádky a tři povídky prezentovány v českém znakovém jazyce i v písemné podobě českého jazyka. Autoři publikace věří, že prezentace příběhů v obou jazycích může pomoci přitáhnout ke čtení alespoň některé neslyšící děti i dospělé. (Požadován operační systém Pentium, 512 MB RAM, Windows OS).

Objednávám Ks


Psychologie sluchově postižených ve školní praxi

psychologie_sp_ve_skolni_praxiZ. Šedivá. - 1. vyd. - Praha : Septima, 2006. - 64 s.
Cena: 140,- Kč

Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro SP a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu věnuje pozornost rozdělení sluchových poruch a jejich vlivu na psychické funkce a dále se zameřuje na specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených a její praktické využití ve vzdělávání SP, uvedeny jsou četné kazuistiky.

Objednávám Ks


Nabízíme také lehce poškozený výtisk této publikace (vodou poškozená obálka) za nižší cenu: 132,- Kč.

Objednávám Ks


Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N
Všeobecný slovník českého znakového jazyka O - Ž
Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Doplněk O - Ž

slovnik_znakovy A - N
M. Potměšil. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 496 s.
Cena: 470,- Kč

O - Ž
M. Potměšil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 552 s.
Cena: 470,- Kč

Doplněk O - Ž
M. Potměšil a kol. autorů. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2006. - 294 s.
Cena: 370,- Kč

Slovníky jsou určeny především slyšícím uživatelům. Znaky jsou zachyceny na fotografiích, které jsou opatřeny šipkami znázorňujícími směr pohybu rukou, každý výraz je použit v české větě a zapsán je pomocí notačního systému, který je objasněn v úvodu prvního i druhého dílu. Některé znaky jsou uvedeny ve více variantách dle regionálních zvyklostí (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc). Doplněk obsahuje navíc úvodní pasáž o českém znakovém jazyce. Dlouholetý učitel neslyšících žáků uvádí mj. lingvistické dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci ve znakovém jazyce při vyučování, pohledy na způsoby komunikace ve vzdělávání sluchově postižených, věnuje se problematice čtení neslyšících, prostoru ve znakovém jazyce, slovním druhům, klasifikátorům i nemanuálním složkám komunikace.

Objednávám A - N Ks

Objednávám O - Ž Ks

Objednávám Doplněk O - Ž Ks


Červená Karkulka - čtení a hraní /Little Red Riding Hood - reading and playing/

karkulka H. Burianová, A. Jurášová. - Brno : Labyrint, 2004.
Cena: 50,- Kč

Komplet obsahuje CD s pohádkou o Karkulce, kterou v českém znakovém jazyce vypráví absolventka JAMU - oboru výchovná dramatika pro neslyšící a dále interaktivní programy a hry ( pexeso, puzzle, přiřazování obrázků ke slovům...), které děti povzbuzují k četbě a rozšiřují jejich slovní zásobu. Součástí je též brožura s pohádkou v českém a anglickém jazyce.

Objednávám Ks


Materiály z projektu Leonardo

Učební materiály byly vytvořeny v rámci projektu Leonardo, "Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící". Většinu materiálů je možné využít pro výuku lidí se sluchovým postižením - ale i pro lidi slyšící.

Materiály vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených v roce 2003.

Headway textbooks for deaf students
H. Hejlová - 68 s.

Učebnice sestavená pro výuku neslyšících studentů. Uvedené kapitoly se vztahují k anglickým učebnicím Headstart (Students´ Book) autorů B. Beavena, L. a J. Soarsových, vydaných nakladatelstvím Oxford University Press, 1995.

Cena pro členy FRPSP: 20,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 40,- Kč
Objednávám Ks

Úvod do počítačů a internetu
A. Jančařík - 187 s.

Přehledná a čtivá učebnice, ve které čtenář získá přehled o informačních technologiích, seznámí se se základy práce s počítačem v prostředí MS Windows, naučí se základům práce s programy sady MS Office 2000 a seznámí se s internetem. Text je doplněn názornými obrázky a praktickými úkoly. Kniha je dobrou přípravou na složení zkoušek ECDL.

Cena pro členy FRPSP: 100,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 140,- Kč
Objednávám Ks

Základy práce s MS Office
A. Jančařík - 212 s.

Velmi názorná a přehledná učebnice, která umožní čtenáři získat přehled o dané problematice, nabízí např. kapitoly: Úvod do práce s MS Office; Textové editory; Tabulkové procesory; Databáze systémy pro úschovu dat; Prezentace. Text je doplněn názornými obrázky a praktickými úkoly.

Cena pro členy FRPSP: 110 ,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 160 ,- Kč
Objednávám Ks

Úvod do tvorby webových stránek: Učebnice
A. Kastner - 199 s.

Učebnice přináší přehledný výklad základů vytváření webových stránek v HTML 3.2. Konkrétní příklady demonstrující teoretický výklad jsou od ostatního textu oddělené barevně. Výklad je rovněž doplněn barevnými ilustračními obrázky.


Cena pro členy FRPSP: 90,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 140,- Kč
Objednávám Ks

Úvod do tvorby webových stránek: Materiály pro učitele
A. Kastner - 47 s.

Učebnice přináší metodické pokyny pro lektory kursů zaměřených na tvorbu webových stránek (viz výše „Úvod do tvorby webových stránek: učebnice"). Zároveň je v knize možné najít seznam úvodních a průběžných testů. Součástí knihy je CD-ROM se elektronickými prezentacemi v češtině a angličtině, které je možné využít při výuce.


Cena pro členy FRPSP: 30,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 60,- Kč
Objednávám Ks

Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící: Učebnice
J. Hrubý - 270 s.

Přehledná, mnoha barevnými ilustracemi, cvičnými texty, příklady a elektronickými prezentacemi doplněná učebnice typografie. Obsahuje např. kapitoly: Stručná historie psaní a typografie; Vlastnosti písma; Měření v typografii – velikost písma; Textové editory a programy pro počítačovou sazbu; Úprava odstavce a stránky; Pravidla sazby; Pravidla pro psaní citací; Úprava dopisů; Příležitostné písemnosti; Úprava knihy; Korektury; Programy pro správu , úpravu a tvorbu písem; Obrázky v počítači, aj.


Cena pro členy FRPSP: 290,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 350,- Kč
Objednávám Ks

Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící: Materiály pro učitele
J. Hrubý - 173 s.

Kniha nabízí doporučení pro výuku neslyšících studentů a pro smíšenou výuku slyšících a neslyšících studentů. Součástí knihy je CD-ROM, na kterém lze najít materiály pro výuku tématu „úvod do typografie“ (prezentace české a anglické) a cvičné soubory. Dále také elektronické prezentace ke všem tématům probíraným v knize Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící: Učebnice (viz výše).


Cena pro členy FRPSP: 210,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 260,- Kč
Objednávám Ks

Jak se na internetu uživit
V. Vrabec, A. Rývová - 182 s.

Učebnice přináší informace na tato témata: např. Hledání v internetových nabídkách pracovních příležitostí; Psaní životopisu a motivačního dopisu; Příprava na přijímací pohovor; Přijímací pohovor (u sluchově postižených); Předpoklady práce s internetem; Webové prezentace; Provizní programy; Placené surfování; Placený příjem reklamních zpráv; Základy podnikání; Podnikání na internetu, a dal. Výklad je doplněn barevnými ilustračními obrázky.


Cena pro členy FRPSP: 100,- Kč
Cena pro nečleny FRPSP: 150,- Kč
Objednávám Ks


Sosna

sosna E. Tesárková. - Praha : ASNEP, 2002. - 76 s.
Cena: 48,- Kč

Autobiografický román ohluchlé autorky známé svou vitalitou a optimismem. Uvedeno je též několik autorčiných básní.

Objednávám Ks


Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu

ztrata_sluchu V. Strnadová. - Praha : ASNEP, 2001. - 165 s.
Cena: 40,- Kč

Kniha je určena později ohluchlým lidem, jejich rodinným příslušníkům a foniatrům. Autorka vychází ze své zkušenosti a snaží se poradit lidem trpícím ztrátou sluchu tak, aby tato ztráta co nejméně negativně ovlivnila kvalitu jejich životů.

Objednávám Ks


Odezírání u sluchově postižených

odezirani-sp N. Janotová. - 1. vyd .- Praha : Septima, 1999.- 51 s.
Cena: 85,- Kč

Metodická příručka přináší vedle teoretických poznatků o odezírání především zkušenosti z praxe a náměty pro praktická cvičení.

Objednávám Ks


Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku

psychomotricky-vyvoj-sp Z. Půstová. - 1. vyd.- Praha: Septima, 1997. - 32 s.
Cena: 45,- Kč

Publikace přináší praktická psychomotorická cvičení, které mají napomoci celkovému rozvoji sluchově postiženého dítěte.

Objednávám KsIntegrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

integrace-SP-ditete_MS.ZS N. Janotová – K. Svobodová - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998.- 59 s.
Cena: 75,- Kč

V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikacích poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí.

Objednávám Ks


Nabízíme také lehce poškozený výtisk této publikace (vodou poškozená obálka) za nižší cenu: 70,- Kč.

Objednávám Ks


Výchova řeči sluchově postižených dětí

vychova-reci-sp V. Vaněčková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 15 s.
Cena: 38,- Kč

Příručka se věnuje problematice řeči a možnostem jejího rozvíjení u sluchově postiženého dítěte v předškolním věku (řeč a smyslové vnímání, rozvíjení zvukové a obsahové stránky řeči, rozvíjení schopnosti odezírání...), uvedeny jsou také obecné zásady při výchově sluchově postiženého dítěte.

Objednávám Ks


Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí

rozvijeni-zrak-vnimani-sp N. Janotová. - 1. vyd .- Praha : Septima, 1996.- 47 s.
Cena: 65,- Kč

Příručka se zaměřuje na možnosti rozvíjení zrakového vnímání u sluchově postižených dětí předškolního věku. Praktická cvičení s obrázky se věnují např. rozlišování barev, velikosti, tvarů, hledání rozdílů, cvičení očních pohybů, vnímání obličeje a jeho výrazu ap.

Objednávám Ks


Nabízíme také lehce poškozený výtisk této publikace (vodou poškozená obálka) za nižší cenu: 60,- Kč.

Objednávám KsPříprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku

priprava_cteni V. Vaněčková. - Praha : Septima, 1996. - 15 s.
Cena: 45,- Kč

Metodická příručka ve stručnosti seznamuje se čtením v souvislosti s poruchami sluchu (činnost mozkových hemisfér, globální i analyticko-syntetická metoda čtení). Uvedena jsou i konkrétní přípravná cvičení na čtení - např. cvičení sluchová, zraková, na posilování paměti, na orientaci v prostoru.

Objednávám Ks


Tichý přístav duše - literární, básnická a výtvarná tvorba neslyšících autorů

tichy_pristav Brno : Sordos, 1995. - 79 s.
Cena: 80,- Kč

Kniha je souborem básní, povídek a říkadel neslyšících. Knihu si neslyšící sami ilustrovali a zkompletizovali. Do této publikace přispěli např. M. Holková, B. Veselý, E. Vyorálková, L. Graca, A. Kovařík, J. Žampach a další.

Objednávám Ks


Sexuální zneužití! Co je to?

(Informační kniha pro děti s vadami sluchu)

pruvodce K. R. Hinkleová, M.F. Nelsonová. Přel. J. Korčáková. - Praha : FRPSP 1993. - 63 s.

Cena: zdarma (počítá se pouze poštovné a balné)

Kniha je určena dětem se sluchovým postižením jako varování i jako základní učebnice sexuální výchovy. Přináší nejdůležitější informace o intimních částech těla, uvádí jejich spisovné názvy a varuje před situacemi, kdy může dojít k sexuálnímu zneuži-tí. Publikace je odborně doporučena sexuologem Radimem Uzlem.

Objednávám Ks

Nabídka starších čísel INFO-ZPRAVODAJE (Magazínu Informačního centra o hluchotě)

Pokud byste si rádi objednali některý ze starších čísel našeho INFO-ZPRAVODAJE, uveďte do pole "Poznámky" o která čísla máte zájem. Například 2007 - jaro a podzim, 2008 - zima.

Stručné anotace článků v jednotlivých číslech Info-Zpravodaje najdete na stránce Info-Zpravodaj (seznam jednotlivých ročníků je uveden v modrém pruhu vlevo) (zde - otevře se v novém okně).


Seznam dostupných čísel:

2007 - jaro, léto, podzim, zima
2008 - zima
2009 - jaro, podzim, zima
2010 - léto, podzim, zima
2011 - jaro, léto, podzim, zima
2012 - jaro, léto, podzim, zima
2013 - jaro, léto, podzim, zima
2014 - jaro

Cena ročníků 2007 - 2012 je 5,- Kč za jeden kus.

Cena ročníku 2013 je 25,- Kč za jeden kus.

Cena ročníku 2014 je 30,- Kč za jeden kus.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  • Pokud objednáváte za instituci, musíte napsat také její IČO.

  • Do formuláře musíte vepsat alespoň jeden FUNKČNÍ KONTAKT (nejlépe oba kontakty: telefon i email).

  • Pokud uplatňujete, jako členové FRPSP, slevu na objednané tituly, je třeba mít zaplacený členský příspěvek na daný rok.

Způsob platby:

Osobní odběr (a platba): Knihy si můžete vyzvednout v knihovně Informačního centra o hluchotě Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Hábova 1571, Praha 5 (Út, Čt: 8-16; St 10-18), a to nejdéle do 5 pracovních dnů (poslední den vyzvednutí Vám bude oznámen emailem).

Převod z účtu: Po objednání Vám na email pošleme číslo účtu a variabilní symbol a informaci o celkové částce objednávky (cena knih + balné + poštovné doporučeně). Objednávku zaplatíte předem a jakmile se částka objeví na našem účtu, knihy Vám zašleme poštou. Objednávku je třeba zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení emailu.

Dobírka: Knihy Vám zašleme poštou. Celková částka zahrnuje cenu knih + balné + poštovné za dobírku (tzn. poštovné doporučeně + 34 Kč za dobírku).

* Povinné položky

Ochrana proti falešným objednávkám. Vyplňte, prosím, do políčka výsledek. 2+2= *:
Jméno *:
Příjmení *:
Instituce:
IČO:
Ulice, číslo *:
Město *:
PSČ *:
Jste členem Informačního centra rodičů a přátel SP?
Způsob platby:
Telefon *:
E-mail *:
Poznámky: