FRPSP > O nás >Federace rodičů a přátel sluchově postižených

O nás

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, O.S.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.  (FRPSP, dále v textu Federace) je občanské sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

 

Cíl organizace

Federace rodičů a přátel sluchově postižených vznikla v roce 1990 z potřeby rodičů sluchově postižených dětí vzájemně si pomáhat při výchově svých dětí. Snahou naší organizace je tedy už počátku přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Usilujeme o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci sluchově postižených dětí do společnosti. Pomáháme při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči sluchově postižených dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují.

Federace se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Služeb  Střediska rané péče, Informačního centra o hluchotě či sociální a psychologické poradny využívají lidé z celé republiky. Služby se postupně rozšířily i na cílovou skupinu lidí se sluchovým postižením a ostatní zájemce o problematiku světa neslyšících.

Nedílnou součástí podpory rodin se sluchově postiženými dětmi je vydávání publikací, které se rodičům stávají průvodcem v problematice výchovy a vzdělání jejich sluchově postiženého dítěte a kterých je v současné době v ČR velký nedostatek. 
Federace dále pořádá odborné přednášky či semináře na aktuální témata, zaměřuje se především na oblast výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí.

Jsme členem

Naše organizace je zakládajícím členem Evropské federace rodičů sluchově postižených dětí (FEPEDA), která usiluje o vytvoření evropských standardů - například v oblasti titulkování televizních pořadů či rané péče. Zástupci Federace se pravidelně účastní setkání, na nichž si evropské rodiny se sluchově postiženými dětmi vyměňují své zkušenosti. V roce 1995 jsme byli hostitelskou organizací pražského setkání FEPEDA.

Federace je také členem organizace Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), která sdružuje organizace, zabývající se poskytováním služeb pro občany se sluchovým postižením, a organizace, které občany se sluchovým postižením sdružují. V rámci této organizace se Federace podílí na připomínkování zákonů, které se týkají lidí se zdravotním postižením (např. zákona o sociálních službách). Spolu s dalšími organizacemi řeší také např. otázku skrytých televizních titulků pro neslyšící či aktuální otázku poskytování tlumočnických služeb občanům se sluchovým postižením.
Naše organizace je dále členem Národní rady zdravotně postižených (NRZP) a České rady humanitárních organizací (ČRHO), sdružujících organizace zdravotně postižených a organizace, které poskytují sociální a zdravotně sociální služby sociálně znevýhodněným skupinám občanů.