FRPSP > O nás

O nás

INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z.S.

 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. (dále jen Informační centrum) bylo založeno
13. prosince 2013 jako je jedna ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (druhou nástupnickou organizací je Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.).

Svou činností navazuje na odkaz původní organizace a zachovává kontinuitu jejích služeb, zejména informačních a také sdružovacích.

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

 

Cíl organizace

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. hájí zájmy neslyšících a nedoslýchavých dětí
a dětí s kombinovaným postižením a jejich rodičů. Pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení a snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti se sluchovým postižením co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti. Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů
o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve většinové společnosti.

 

Organizace usiluje zejména o:

 

K tomu účelu organizace poskytuje služby knihovny se specializovaným fondem, vydává periodické a neperiodické publikace a zprostředkovává jejich prodej. Poskytuje poradenské a informační služby, (spolu)organizuje setkání, přednášky, semináře a konference rodičů, odborníků, speciální volnočasové aktivity pro sluchově postižené děti a mládež atd.